SRIMATHE RAMANUJAYA NAMAHA
|| Sri Ruknini Sathyabhama Sametha Sri Prasanna Krishnaswamy Parabrahmane Namah ||
|| Srimathe Ramanujaya Namah ||

 
   
 
  Copyright © Tulasivanam